Statuten

Statuten

Statuten van studentenvereniging StEIL

 

Art. 1: Naam en zetel

1.1   De vereniging draagt de naam StEIL en is opgericht voor onbepaalde duur.

1.2   StEIL draagt de kleuren groen – geel – rood.

1.3   Het schild van StEIL is afgebeeld in bijlage 1.

1.4   StEIL is een feitelijke vereniging, de maatschappelijke zetel is gevestigd in de campus Gezondheidszorg & Chemie van de University College Leuven Limburg (Hierna ‘UCLL’), gelegen in de Herestraat 49 te 3000 Leuven, en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Leuven. De plaats van vestiging kan door unanieme stemming worden gewijzigd door het huidige hoog praesidium van StEIL.

 

Art. 2: Beginselen en doelstellingen

2.1   StEIL is opgericht in 1968.

2.2   StEIL is een door UCLL erkende kring van campus G&C van de UCLL.

2.3   StEIL stelt zich tot doel de belangen te behartigen van de studenten aan de campus G&C van de UCLL en de democratisering van het onderwijs te verdedigen. Dit is dan ook de basis voor zowel het organiserend als het vertegenwoordigende aspect van de vereniging. StEIL wil een aanvulling zijn bij het opgelegde studieprogramma aan de campus G&C op sociaal, cultureel, intellectueel, ontspannend, sportief en maatschappelijk vlak. Ze wil tevens de vriendschapsbanden onder haar leden en met de andere studenten en afgestudeerden van de campus G&C versterken en bevorderen. Hierbij kan de vereniging een volwaardige waaier van activiteiten en diensten organiseren en aanbieden.

2.4   StEIL vertegenwoordigt langs het geheel van haar werking en structuren op democratische manier haar leden en de studenten verbonden aan de campus G&C, zonder geografische beperkingen. Ze behartigt en verdedigt de bijzondere belangen van deze leden en studenten. StEIL zal zijn oud-leden blijven informeren over de activiteiten en de situatie van het huidige praesidium.

2.5   StEIL mag rechtmatig bereikte standpunten publiek maken en naar buiten brengen.

2.6   StEIL zal niet aan partijpolitiek doen en neemt geen levensbeschouwelijke of religieuze standpunten in.

2.7   StEIL mag haar medewerking verlenen aan alle verenigingen, kringen of instellingen die hetzelfde doel als het hare nastreven.

2.8   StEIL dient zijn statuten openbaar te plaatsen op hun officiële website. 

2.9   StEIL is een onderdeel van OKeR vzw. Dit is de overkoepelende kringraad waar alle erkende studentenkringen van UCLL in zetelen. Doch, StEIL is volledig zelfstandig wat haar eigen werking betreft.
Art. 3 Facbar

3.1   StEIL’s huidige facbar is ’t Archief, gelegen te Zeelstraat 1, 3000 Leuven.

3.2   De facbar kan gewijzigd worden in locatie door 2/3 meerderheid van de effectieve leden.

3.3   StEIL’s facbar activiteiten vinden wekelijks plaats op maandag. Hier kunnen uitzonderingen op zijn die ten laatste drie dagen op voorhand worden aangegeven.

3.4   Andere activiteiten die niet op maandag plaatsvinden kunnen steeds in overleg met de café-uitbater gehouden worden in StEIL’s huidige facbar.

3.5   Studentenvereniging StEIL stelt een verantwoordelijke aan voor het beheer van StEIL’s facbar activiteiten en de contacten met de café uitbater. Deze verantwoordelijke wordt ten laatste een week na de kiesweek aangeduid.

 

Art. 4 Bestuur en haar leden

4.1   StEIL heeft effectieve leden en actieve leden.

4.2   Effectieve leden worden ook praesidiumleden genoemd zie artikel 4.6 en volgende

4.3   Actieve leden dienen niet uitsluitend van de campus G&C of student te zijn, wel moet er voldaan worden aan de voorwaarden om actief lid te mogen zijn. Deze leden zijn in het bezit van een lidkaart.

De voorwaarden om actief lid te zijn:

 • het lidgeld betalen
 • de huidige statuten van de vereniging aanvaarden.

4.4   Actieve leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten voor hen staan beschreven.

4.5   Het lidmaatschap als actief lid gaat in als er aan de voorwaarden voldaan wordt en eindigt vanaf het begin van het volgend academiejaar aan de UCLL.

4.6   Het aantal praesidiumleden dient minimaal 5 personen te bedragen en kan een onbeperkt aantal maximum leden bevatten. Het lidmaatschap is gratis voor effectieve leden.

4.7   Effectieve leden worden verkozen zoals bepaald in artikel 5.

4.8   Effectieve leden dienen gedoopt en ontgroend te zijn bij StEIL, tenzij anders bepaald geweest door het kiescomité voor de kiesweek. Indien er na de kiesweek een effectief lid toegevoegd wordt die niet gedoopt en/ of ontgroend is gaat artikel 4.11 van kracht.

4.9   Enkel stemgerechtigde studenten vanuit de opleidingen verpleegkunde en/ of vroedkunde en/of mondzorg of een aan deze studies gerelateerde banaba aan de campus G&C kunnen effectief lid worden van StEIL.

Stemgerechtigde studenten zijn studenten die een diplomacontract hebben of die via een creditcontract voor minstens 15 studiepunten zijn ingeschreven aan bovenstaande opleidingen. Een effectief lid die een maand niet (meer) aan deze voorwaarden voldoet wordt automatisch uit zijn of haar functie ontheven.

Indien het  verkozen praesidium bij meerderheid van stemming hiertoe beslist, kan van deze voorwaarde afgeweken worden.

4.10       Het hoog-praesidium bestaat uit de functies; Praeses, Vice- praeses, Quaestor, Ab – actis en schachtenmeester. Het hoog-praesidium draagt het algemeen bestuur van de vereniging. Leden van het hoog-praesidium (uitgezonderd: ab-actis en schachtenmeester) dienen aan de voorwaarden te voldoen zoals beschreven in artikel 5.11 

4.11       Het huidige praesidium kan bijkomende effectieve leden aannemen en uitsluiten met een twee derde meerderheid van de stemmen van de effectieve leden die aanwezig zijn zoals bepaald in artikel 6.5.

4.12       Effectief lidmaatschap kan beëindigd worden door vrijwillig ontslag of uitsluiting. Vrijwillig ontslag gebeurd door een brief of e-mail te versturen naar de huidige praeses van StEIL. Het vrijwillig ontslag gaat pas van kracht nadat er een vervanger is gevonden of dit goedgekeurd is door de huidige praeses van StEIL. Uitsluiting leidt tot onmiddellijk ontslag uit alle functies die het effectief lid bekleed. Uitsluiting zoals beschreven in artikel 6.5.

4.13       Effectieve leden zijn bevoegd om StEIL te vertegenwoordigen op hun activiteiten.

4.14       Erkende medewerkers behoren niet tot de effectieve leden, doch kunnen zij mee bevoegd zijn om StEIL te vertegenwoordigen op hun activiteiten. Een medewerker is enkel bevoegd als een praesidiumlid hem hiervoor aanstelt en kan nooit StEIL alleen vertegenwoordigen op activiteiten.

4.15       Oud- praesidiumleden zijn leden die minstens 1 jaar effectief lid zijn geweest binnen StEIL. Deze worden op geregelde tijdstippen tijdens het academiejaar op de hoogte gehouden van de activiteiten van StEIL.

4.16       Elk praesidiumlid mag voor zijn/haar activiteiten, sponsoring aanvragen bij instanties waarvan de geest niet indruist tegen de algemene doelstellingen van de vereniging.

4.17          Effectieve leden kunnen een (oud-)lid uitroepen tot commilitones honoris causa. Deze dienen unaniem verkozen te worden door de effectieve leden op de algemene vergadering zonder tegenstemmen of onthoudingen. Bij het stemmen tot commilitones honoris causa is artikel 6.6 en 6.7 ook van kracht. Het benoemen tot honoris causa dient een uniek gebeuren te zijn en het (oud-lid) dient zich bij StEIL te onderscheiden hebben met uitzonderlijke kwaliteiten en/of verwezenlijkheden. Er dient tevens een zeker draagvlak te zijn onder alle (oud)-leden van StEIL. Er dient alvorens de stemming tot honoris causa van kracht gaat advies gevraagd te worden bij de laatste drie pro- seniors die StEIL op dat moment gekend heeft en de huidige leden commilitones honoris causa. Hun advies is evenwel niet verplicht te volgen, de effectieve leden kunnen met een negatief advies toch besluiten tot het overgaan tot de stemming van honoris causa. Als een (oud)-lid uitgeroepen wordt tot honoris causa krijgt deze een certificaat en een ere- lint van StEIL uit handen van de huidige praeses van StEIL.

 • De huidige leden commilitones honoris causa zijn;
 • Stijn Conings ( sinds 29 april 2013)
 • Stijn Van Eeckhout (sinds 29 april 2013)
 • Yassine Quisquater (sinds 24 maart 2017)

De commilitones honoris causa zijn ‘ere-lid voor het leven’ en hoeven bijgevolg geen lidgeld (meer) te betalen. Een commilitones honoris causa kan niet uit zijn functie gezet worden, dit kan enkel mits grove inbreuken die druisen tegen de visie van StEIL en volgens artikel 6.5. Verdere financiële regelingen kunnen getroffen worden met het huidige praesidium en kan altijd gewijzigd worden. 

Art. 5 Verkiezingsreglement

5.1   Het huidige praesidium is verplicht elk jaar een kiescomité samen te stellen en verkiezingen te organiseren. Deze kiesweek moet georganiseerd worden tussen deze data: 1 april tot en met 10 mei.

5.2   Het kiescomité bestaat uit minimaal drie personen die goedgekeurd zijn op de algemene vergadering door het huidige praesidium met een twee/ derde meerderheid van de stemmen zoals bepaald in artikel 6.7. Het kiescomité dient ten laatste gevormd te zijn tegen 15 maart en de leden van het kiescomité mogen zich niet zelf verkiesbaar stellen in een kiesploeg en/ of lolploeg. Als er problemen zijn met de vorming van het kiescomité, wordt OKeR vzw hiervoor geraadpleegd. Het kiescomité ziet erop toe dat de bepalingen van het kiesreglement worden nageleefd en kan sancties opleggen bij gemaakte fouten tegen dit kiesreglement. Bij vermoeden van fraude kan er klacht ingediend worden bij het kiescomité. Elke beslissing van het kiescomité moet afdoende gemotiveerd zijn.

5.3   Er wordt een stembusgang georganiseerd voor alle stemgerechtigde studenten gedurende de kiesweek, elke stemgerechtigde student mag maximaal 1 stem uitbrengen. Het kiescomité gaat de stemmen afnemen door middel van een elektronische stemming. De stemming is geheim. Stemgerechtigde studenten zijn studenten die op de kieslijst staan die is opgemaakt door LOKO volgens de bepaling in het participatiereglement van LOKO vzw.

5.4   Elke opkomende kiesploeg dient ten laatste twee weken voor de start van de kiesweek hun naam van de kiesploeg, alle leden en hun opkomende functies door te sturen naar het kiescomité. Alle functies worden verkozen per ploeg en duurt één jaar. Enkel studenten zoals bepaald in artikel 4.9 mogen zich verkiesbaar stellen voor een kiesploeg, met uitzondering ploegen die zich inschrijven volgens artikel 5.16.

5.5   De kiesweek gaat door in de week die het huidige praesidium heeft bepaald binnen de data bepaald in artikel 5.1 en gaat van start van maandag 00.01 uur tot donderdag 10 uur ‘s ochtends tenzij anders bepaald door het kiescomité. Uitzonderingen kunnen aangevraagd en goedgekeurd worden door het kiescomité.

5.6   Promotie mag pas gemaakt worden vanaf de kiesweek effectief van start gaat zoals bepaald in artikel 5.5. Uitgezonderd het plaatsen van maximaal vijf affiches op de campus G&C vóór de start van de verkiezingsweek, mits een stempel van UCLL gegeven door het onthaal van de campus G&C.

5.7   Er mogen geen statutaire wijzigingen ondergaan worden vanaf 1 maart en dit tot het einde van de verkiezingsweek. Het verkiezingsreglement, hier uitgeschreven onder artikel 5 dient uiterlijk tegen 1 maart kenbaar gemaakt te worden aan de voorzitter van LOKO.

5.8   Elke kiesploeg dient zich kenbaar te maken door middel van een kiesboekje en een online versie hiervan waar alle namen + functies duidelijk vermeld staan. Dit ten vroegste bij de start van de kiesweek zoals bepaald in artikel 5.5

5.9   Elk opkomend praesidiumlid dient gedoopt en ontgroend te zijn bij StEIL, tenzij anders bepaald door het kiescomité.

5.10       Alle leden van de opkomende kiesploegen dienen de statuten te kennen en dienen akkoord te zijn met deze statuten.

5.11       De opkomende praeses, vice- praeses en quaestor van elke opkomende ploeg dienen minstens 1 jaar ervaring te hebben als praesidiumlid binnen StEIL en dienen voor minstens 15 studiepunten ingeschreven te zijn aan de UCLL campus G&C in de opleidingen verpleegkunde of vroedkunde of mondzorg of een daaraan gerelateerde banaba.

5.12       Wanneer er geen van de ploegen voldoet aan de regels, worden de regels versoepeld om het praesidium te behouden. Dit gebeurt in samenspraak met OKeR vzw, LOKO en het kiescomité

5.13       Het is verboden om affiches van andere ploegen te overplakken, vernietigen of te verwijderen.

5.14       De verschillende kiesploegen worden geacht de anderen te respecteren en iedere ploeg de kans te geven om affiches en propaganda te verspreiden.

5.15       De naam ‘StEIL’, haar kleuren en tekens mogen op geen enkele wijze gebruikt worden of naar verwezen worden tijdens de kiesweek. Verwijzingen naar vorige kring- en praesidium-activiteiten mag, als men de regels hiervoor vernoemd niet schendt. Het kiescomité kijkt toe of dit gerespecteerd wordt en mag de naam StEIL wel gebruiken om de kiesweek kenbaar te maken aan de studenten.

5.16       Ploegen die opkomen, maar niet het doel hebben om verkozen te worden, worden ‘lolploegen’ genoemd. Dit dient vermeld te worden bij het bekend maken van hun ploeg aan het kiescomité zoals bepaald in artikel 5.4. Lolploegen zijn verplicht forfait te geven vlak voor de stemming.

5.17       De stemmen worden geteld door het kiescomité en hier wordt een verslag van gemaakt zoals bepaald in het participatiereglement van LOKO. De ploeg met de meeste stemmen is de winnaar. Het kiescomité maakt de uitslag ten laatste binnen de 24 uur bekend na het afsluiten van de stembusgang aan alle leden en studenten aan de campus G&C, LOKO en OKeR vzw via de gebruikte fora. In geval er geen 10% van de stemgerechtigde studenten hebben deelgenomen aan de verkiezingen verliest StEIL hun stemrecht op de algemene vergadering van LOKO.

5.18       De bevoegdheden worden formeel overgemaakt in de huidige facbar de eerstvolgende fac-avond of op de kiescantus nadat de uitslag is bekend gemaakt door het kiescomité. Vanaf dat moment is de verkozen ploeg het huidige bestuur van StEIL.

5.19       Het kiesreglement zijn regels van zaken die niet mogen, daarom mogen andere dingen niet automatisch wel. Nieuwe regels tijdens de kiesweek moeten dus goedgekeurd worden door het kiescomité om eerlijke concurrentie te waarborgen.

5.20       Bij twijfel over de neutraliteit van het kiescomité, het correcte verloop van de stemming of over de correctheid van het kringreglement kunnen studenten van de kring klacht neerleggen bij LOKO en dit tot 2 weken na afloop van de verkiezingen. LOKO kan een beroepscommissie samenstellen die verdere beslissingen zal nemen.

5.21 Het participatiereglement van LOKO vzw dient steeds nagestreefd te worden. Zaken die niet in dit werkingsdocument staan, maar wel in het participatiereglement zijn verplicht na te volgen.

Art. 6 Algemene vergadering

6.1   De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden. Elk effectief lid heeft 1 stem bij vergaderthema’s waar er gestemd dient te worden. Bij gelijk aantal stemmen heeft de praeses de beslissende stem.

6.2   De vergadering wordt voorgezeten door de praeses. In diens afwezigheid wordt deze voorgezeten door de vice-praeses of een ander door de praeses aangesteld persoon.

6.3   De vergadering wordt samengeroepen door de praeses of vice- praeses. De praeses en vice-praeses zijn genoodzaakt een vergadering samen te roepen als minstens vijf effectieve leden hier specifiek achter vragen. De vergaderthema’s dienen vooraf doorgegeven te zijn.

6.4   Er dient minstens elke maand een algemene vergadering gehouden te worden.

6.5   Bij geval van mogelijke uitsluiting van een effectief lid dient er minstens een meerderheid te besluiten tot uitsluiting. Er dient minstens door twee personen een schriftelijke klacht (Hierna ‘Motie van wantrouwen’) naar de praeses (of vice- praeses in geval de klacht gaat over de praeses) gestuurd te worden en dit minstens drie dagen voor de vergadering waar de uitsluiting kan plaatsvinden.

Een motie van wantrouwen kan pas verschijnen op de algemene vergadering als:

–  Er door de algemene vergadering reeds een officiële en duidelijk geformuleerde waarschuwing werd gegeven voorgaand op de motie.
– Het beklaagde lid minstens 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht is van de motie.

Of

– Het handelen van het effectieve lid grove inbreuken bevat die druisen tegen de visie van StEIL.

6.6   Iedere stemming beschreven in deze statuten dient anoniem te gebeuren. Er kan ‘Voor’, ‘Tegen’ of ‘Onthouding’ gestemd worden. Iedere stem als ‘Onthouding’ wordt na telling van de stemmen bij de meerderheid van stemmen geteld.  Deze stemmingen dienen minstens drie dagen voor de algemene vergadering doorgegeven te worden aan alle effectieve leden. Uitzonderingen hierop zijn stemmingen over zaken die niet beschreven staan in deze statuten.

6.7. Bij gerechtigde afwezigheid (ziekte, stage, les, overmacht) van een praesidiumlid op de algemene vergadering is deze persoon verplicht een volmacht geven aan een praesidiumlid die effectief aanwezig is op deze algemene vergadering.  De stemming dient te gebeuren zoals bepaald in artikel 6.6. Elk effectief aanwezig praesidiumlid mag maximaal 1 volmacht ter beschikking hebben en dient de wensen van het niet aanwezige lid te respecteren. Een volmacht dient via de handtekening van het niet aanwezige lid voorgelegd te worden aan de praeses of ander aangesteld persoon die de vergadering leidt en dit voor dat de vergadering van start gaat. Er kan geen volmacht gegeven worden bij statutaire wijzigingen.

Art. 7 Overig

7.1   Er dient minstens 1 effectief lid de belangen van StEIL te verdedigen bij OKeR vzw, de algemene vergadering van LOKO en de vergaderingen van de studentenraad op campus G&C (SR) bij te wonen. De effectieve leden op de algemene vergadering van StEIL bepalen zelf welk effectief lid (of leden) StEIL gaan vertegenwoordigen bij bovengenoemde organisaties.

7.2   Er zal ieder jaar voor het aanbreken van het volgend academiejaar een ‘Praesidium reglement’ (Hierna ‘PR’) opgesteld worden door het hoog praesidium. Dit reglement heeft als doel de orde binnen het algemeen- en hoog bestuur te bewaren en dient nageleefd te worden door de effectieve leden van StEIL.

Dit reglement valt onder de statuten van StEIL en zal enkel regels betreffen die niet beschreven staan in deze statuten. Het PR kan dus geen tegenstrijdigheden met de statuten bevatten.

Het PR dient door de algemene vergadering goedgekeurd te worden met een 2/3 meerderheid van stemmen.

Art. 8 Statuutwijzigingen 

8.1   Statuutwijzigingen dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Een statuutwijziging moet worden voorgesteld op een statutaire vergadering en deze dient minstens vijf dagen op voorhand meegedeeld te worden aan alle effectieve leden van StEIL.

8.2   De bekrachtiging van een statuutwijziging dient te gebeuren tijdens een algemene vergadering op basis van een twee derde meerderheid van de stemgerechtigden die aanwezig zijn. Er dient bij een statutaire vergadering minstens twee derde van alle stemgerechtigden aanwezig te zijn, inclusief de praeses.

8.3   Een naamsverandering van de vereniging wordt als een statuutwijziging beschouwd.

8.4   Stemgerechtigden zijn alle effectieve leden van de vereniging. Iedereen heeft 1 stem.

8.5   Deze statuten vervangen alle voorgaande statuten van StEIL, ze worden van kracht op 24/05/2017 na voorstelling op de algemene vergadering en na goedkeuring met een 2/3demeerderheid van de effectieve leden aanwezig op de algemene vergadering.

 

Art. 9 wijzigingen

 • 14 maart 2008
  Schrijven van statuten door Liesbeth Vliegen en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL
 • 7 april 2008
  Toevoeging van punt 4 aan “Art. 10: Regulering” door Bart Cloots en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.
 • 5 maart 2012
  Voorgaande statuten zijn vanaf dit moment ongeldig en of aangepast door Stijn Van Eeckhout en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL
 • 18 februari 2013
  Aanpassingen in artikels: 4.2, 4.8, 4.10, 5.1 – 5.3, 5.5, 5.9, 5.15, 5.17, 5.19, 5.20, 8.5 door Stijn Van Eeckhout en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

  Toevoeging van artikel 6.6 en 6.7 door Stijn Van Eeckhout en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

 • 27 januari 2014
  Aanpassingen in artikels: 4.9, 4.11, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.11, 5.12, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 6.5, 7.1 door Willem Vandersteen en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

  Toevoeging van artikel 4.17, 4.18, 5.21 door Willem Vandersteen en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

 • 25 mei 2015
  Aanpassingen in artikels: ‘1.4’, ‘2.2’, ‘2.3’, ‘2.9’, ‘4.5’, ‘4.9’, ‘5.3’, ‘5.11’, ‘6.5’, ‘6.6’, ‘6.7’ door Yassine Quisquater en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL

  Toevoeging van artikel ‘7.2’ door Yassine Quisquater en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

 • 29 september 2016

Aanpassingen in artikels: ‘1.4’, ‘2.2’, ‘2.3’, ‘2.4’, ‘2.9’, ‘4.3’, ‘4.9’, 5.2’, ‘5.3’, ‘5.6’, ‘5.8’, ‘5.11’, ‘5.12’, ‘5.17’, ‘5.18’, ‘7.1’ door Jimmy Crama en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

 • 24 mei 2017

Aanpassingen in artikels: ‘4.9’, ‘4.12’, ‘4.18’, ‘6.5’, ‘8.5’ door Lotte Laureys en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

 

Bijlage 1: schild

 

Bijlage 2: Kringlied

Kringlied StEIL

(op de melodie van “wat zullen we drinken, zeven dagen lang”)

Weg met microben, weg met alle pijn
we zullen verzorgen, dag en nacht
we leren hier met zoveel StEIL
maar niet zonder moeite
blokken doe je hier
niet alleen moeite maar ook plezier

Weg met die spuiten, geef ons maar wat bier
dan zullen we drinken, we gaan op zwier
maar ‘s morgens vroeg terug in de les
dan leren we samen
wat een bedbad is
dan voelen we samen wat rugpijn is

We gaan op stage, trek je pak maar aan
de witte bende, ze komt er aan
wij zijn verplegers met een hart
we zijn niet te kloppen, doe ons maar eens na
we zijn niet te stoppen, een ras apart

We gaan op stage, trek je pak maar aan
de witte bende, ze komt er aan
wij zijn vroedvrouwen met een hart
we zijn niet te kloppen, doe ons maar eens na
we zijn niet te stoppen, een ras apart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *