Statuten

Statuten StEIL vzw

Titel I: Benaming, zetel, doel en duur

Artikel 1: Benaming

1.1 De vereniging draagt de naam “StEIL vzw” en is opgericht in 2018 De vereniging is opgericht volgens de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, de wet van 16 januari 2003, de wet van 28 februari 2019 en eventueel volgende wijzigingen, hierna genoemd ‘de vzw-wet’.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

2.1 De maatschappelijke zetel is gevestigd op campus Gasthuisberg van de UC Leuven Limburg vzw (hierna ‘UCLL’) te Herestraat 49 3000 Leuven, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Artikel 3: Doel van de vereniging

3.1 StEIL vzw is een door UCLL erkende kring van campus Gasthuisberg.
De vzw heeft tot doel de belangen te behartigen van de bachelor studenten in de verpleegkunde, -vroedkunde en -mondzorg, alsook hun alumni. Dit legt de basis voor het organiserend en vertegenwoordigende aspect van de vzw.

3.2 StEIL vzw tracht enerzijds een aanvulling te zijn voor studenten op het studieprogramma van UCLL, door op sociaal, cultureel, sportief en maatschappelijk vlak activiteiten te organiseren en anderzijds de democratisering van het onderwijs in stand te houden door studenten te vertegenwoordigen binnen verscheidene organen van UCLL, OKeR vzw en LOKO Leuven. Tevens houdt zij alumni op regelmatige basis op de hoogte van activiteiten en actualiteit aangaande de vzw.

3.3 De vzw kan alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen.

3.4 De vzw zal niet deelnemen aan partijpolitiek en neemt geen levensbeschouwelijke of religieuze standpunten in. Zij mag echter wel haar standpunten omtrent ontwikkelingen in het onderwijs publiek maken als deze rechtmatig zijn verworven met gedragenheid door hun actieve leden.

3.5 StEIL vzw mag haar medewerking verlenen aan verenigingen en instellingen die een gelijkaardig doel nastreven en maakt deel uit van OKeR vzw en LOKO Leuven in navolging van hun vertegenwoordigend doel.

Artikel 4: Duur

4.1 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijden worden ontbonden overeenkomstig de wet.

Artikel 5: Facbar

5.1 De huidige facbar van StEIL vzw is ’t Archief gelegen te Zeelstraat 1, 3000 Leuven. De bijhorende facavond vindt iedere maandag plaats tenzij op voorhand anders aangekondigd en dit minimaal 3 dagen voor de desbetreffende dag. De locatie en dag van de facbar/-avond kan gewijzigd worden bij 2/3e meerderheid van stemmen.

Titel II: Leden

Artikel 6: De leden

6.1 De vereniging bestaat uit actieve leden, toegetreden leden en ‘Commilitones Honoris Causa’. Zij hebben allen rechten en plichten die in deze statuten voor hen staan beschreven.

6.2 Actieve leden zijn personen die door de algemene vergadering worden aanvaard als actief lid. De vereniging telt minimaal vijfactieve leden. Actieve leden zijn bevoegd StEIL te vertegenwoordigen op activiteiten van de vzw zelf. Alle actieve leden maken deel uit van de algemene vergadering. Om als actief lid aanvaard te worden dient men, tenzij hier met unanimiteit van stemmen in de AV van afgeweken wordt, te voldoen aan volgende voorwaarden:
– Student met een diplomacontract of creditcontract met tenminste 15 opgenomen studiepunten in de opleidingen bachelor in de verpleegkunde, -vroedkunde, -mondzorg of de aanverwante BanaBa opleidingen.

6.3 Toegetreden leden zijn personen die het jaarlijks lidgeld betalen. Zij gaan impliciet akkoord met de vigerende statuten van de vzw en ontvangen een lidkaart van StEIL vzw, waardoor zij ook automatisch aangesloten zijn bij de ongevallenverzekering van OKeR.

6.4 Actieve leden die minstens één academiejaar in de AV gezeteld hebben, worden ‘Oud-StEIL’ of ‘Oud praesidiumlid’ genoemd.

6.5 Commilitones Honoris Causa zijn ereleden van StEIL vzw voor het leven. Zij blijven verbonden als toegetreden lid van de vzw voor onbepaalde duur en hoeven geen jaarlijkse bijdragen te leveren, maar ontvangen wel ieder jaar een lidkaart ter bewijs van lidmaatschap. Zij dienen niet te betalen voor activiteiten van de vzw. Deze ereleden hun lidmaatschap kan enkel beëindigd worden indien hun handelen het imago van StEIL vzw beschadigd, door het stellen van onwettige daden of het niet eerbiedigen van de statuten van de vzw. Hiertoe wordt door de AV beslist met unanimiteit van stemmen.

Artikel 7: Lidgeld

7.1 Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen van de toegetreden leden wordt bepaald door het bestuur. Het maximum van deze bijdrage is vastgesteld op 15 euro. Actieve leden dienen geen jaarlijkse bijdrage te geven, maar ontvangen ook een lidkaart ter bewijs van lidmaatschap.

Artikel 8: Beëindiging van het actief lidmaatschap

8.1 Aan een actief lidmaatschap komt een einde:

 1. Wanneer het lid zijn/haar ontslag aanbiedt, dit dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter of bij de rest van het hoog praesidium, indien het ontslag van de voorzitter zelf komt; De AV zal het ontslag nadien bekrachtigen binnen de twee maanden volgend op het schriftelijk ontslag. Zij kan bijgevolg hierbij het actief lid verzoeken om zijn/haar functie verder uit te voeren voor een deze redelijke termijn van twee maanden. Na de afgesproken termijn zal het ontslag onmiddellijk in voegen gaan.
 2. Wanneer de algemene vergadering met bijzondere meerderheid hiertoe besluit met een ‘motie van wantrouwen’ (hierna motie): Een motie van wantrouwen is een schriftelijke klacht gericht aan een actief lid, met als doel te stemmen over een eventuele uitsluiting.  – Een motie kan enkel verschijnen op de AV indien hier minimaal twee actieve leden om verzoeken en er gegronde redenen zijn om dergelijk verzoek te behandelen. Een motie zal daarom uit twee stemrondes bestaan.                                                                                       – De eerste stemronde gaat over het ontvankelijk verklaren van een verzoek tot stemming over een motie van wantrouwen, waarbij een gewone meerderheid van stemmen besluit.                                                                                                                                   – en een tweede stemronde die de motie van wantrouwen zelf behandeld en waarbij een bijzondere meerderheid vereist is en een 2/3e. 
 3. In geval van rechtsonbekwaamheid;
 4. Bij overlijden

Artikel 9: De toegetreden leden

9.1 Toegetreden leden zijn welkom op alle activiteiten van de vzw. Zij bezitten de rechten die hun toebedeeld werden door deze statuten en het huishoudelijk reglement.

9.2 Hun lidmaatschap duurt slechts één academiejaar en kan enkel verlengd worden bij een nieuwe jaarlijkse bijdrage.

Artikel 10: Commilitones Honoris Causa

10.1 De huidige commilitones honoris causa zijn:
– Stijn Conings (sinds 29 april 2013)
– Stijn Van Eeckhout (sinds 29 april 2013)
– Yassine Quisquater (sinds 24 maart 2017)

10.2 Om commilito honoris causa te kunnen worden, dient volgende procedure doorlopen te worden:
– De AV beslist met 2/3e meerderheid van stemmen om een persoon als erelid te aanvaarden.
– Deze stemming kan enkel op de AV verschijnen indien een samengestelde raad een positief advies gegeven heeft hierover.
– De samengestelde raad bestaat uit de aanwezigheid van minimaal 3 afgevaardigden van de AV, 1 commilito honoris causa, 2 pro senioren (oud voorzitters van de studentenvereniging StEIL; Een lijst met pro senioren wordt steeds openbaar gemaakt). Deze drie ‘groepen’ (AV-afgevaardigden, ereleden, pro senioren) in de raad hebben ieder één stem en mogen de wijze waarop deze stem tot stand komt zelf bepalen. Bij gewone meerderheid van stemmen beslist deze raad of een stemming tot erelid van de studentenvereniging StEIL mag plaatsvinden op een AV van de vzw of niet.

Titel III: De algemene vergadering

Artikel 11: Praesidium

11.1 Ieder jaar wordt na het houden van jaarlijkse verkiezingen (hierna ‘kiesweek’), een kiesploeg verkozen tot nieuwe algemene vergadering (ook ‘praesidium’ genoemd en hierna afgekort als ‘AV’), zie ‘Titel V Kiesreglement’. Deze verkozen kiesploeg wordt door de AV bij 2/3e meerderheid aanvaard als nieuwe AV, waarbij de voormalige AV voltallig ontslag neemt. Actieve leden die hun lidmaatschap verlengen, door ook in de nieuw verkozen kiesploeg te zetelen, blijven gewoon actief lid en vallen niet onder bovenstaande procedure (dit om administratieve onduidelijkheden te voorkomen).

Het is aan de algemene vergadering om hierna te beslissen over het aanvaarden van nieuwe actieve leden met een gewone meerderheid.

Artikel 12: Bevoegdheden

12.1 De algemene vergadering heeft de bevoegdheden opgesomd in artikel 4 van de vzw-wet:

 • de wijziging van de statuten;
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders (ook ‘Hoog-praesidium’ genoemd);
 • de kwijting aan de bestuurders;
 • de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
 • de ontbinding van de vereniging;
 • de uitsluiting van een actief-, toetredend lid en lid ‘honoris causa’
 • alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 13: Bijeenkomst

13.1 De AV wordt iedere maand samengeroepen. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens wanneer het bestuur dit noodzakelijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de leden er om vraagt.

Artikel 14: Bijeenroeping

14.1 De bijeenroeping gebeurt tenminste 15 dagen voor de dag van de vergadering en wordt elektronisch verstuurd. Deze uitnodiging bevat de datum, plaats en agenda van de vergadering. Elk voorstel dat ondertekend is door 1/20e van de actieve leden wordt op de agenda geplaatst.

Naast de actieve leden krijgen ook alle kandidaat actieve leden en medewerkers (deze personen worden tot medewerker gestemd tijdens een AV met gewone meerderheid van stemmen en hebben enkel de rechten en plichten die hun door het huishoudelijk reglement gegeven worden) een uitnodiging voor de algemene vergadering. Deze personen hebben geen stemrecht tijdens de AV en zijn slechts waarnemende AV leden. Indien de AV hiertoe beslist bij gewone meerderheid, kan van bovenstaande regel afgeweken worden en mogen zij medewerkers weigeren. Dit dient gemotiveerd te worden door de AV, indien medewerkers hierom

Tijdens de algemene vergadering kunnen enkel extra agendapunten worden toegevoegd onder volgende twee voorwaarden:
– Minstens 2/3 van de leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
– Alle aanwezigen moeten akkoord gaan.

Artikel 15: Voorzitterschap

15.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de praeses van het hoog-praesidium en bij verhindering, door de vice-praeses of een ander door de praeses aangeduid persoon van de AV.

Artikel 16: Volmachten

16.1 Elk lid dat niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering, kan zich laten vertegenwoordigen door een ander actief lid (of een niet-lid). Hierbij geldt dat een aanwezig lid slechts één afwezig lid kan vertegenwoordigen. De volmacht moet digitaal bezorgd worden aan de ab-actis en de vertegenwoordigende persoon.

Artikel 17: Stemming

17.1 De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de vzw-wet of de statuten dit uitdrukkelijk anders vereisen. Zo kan:

 • Een wijziging van de statuten enkel goedgekeurd worden wanneer twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en twee derde van deze aanwezige of vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaat (onthoudingen worden hierbij nooit meegerekend). Wordt dit aantal niet behaald, dan kan een tweede vergadering geldig besluiten tot wijziging van de statuten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden, wanneer twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaat. Deze vergadering kan niet plaatsvinden tussen 1 maart en het einde van de kiesweek zoals verder beschreven.
 • Het doel van de vereniging enkel gewijzigd worden wanneer twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en vier vijfde van deze aanwezige of vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaat;Bij staking van stemmen is de stem van de praeses doorslaggevend. Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen en ongeldige stemmen mee in rekening genomen bij de meerderheid van stemmen, tenzij anders aangegeven in de statuten.

Artikel 18: Aanwezigheid van derden

18.1 Verkozen medewerkers mogen als waarnemer de algemene vergadering bijwonen en mogen zich tot de vergadering richten mits toestemming van de voorzitter. Externen kunnen als waarnemer door het bestuur worden uitgenodigd op de algemene vergadering als hier minstens 5 actieve leden om vragen en als dit in het belang van de vzw is.

Artikel 19: Verslagen

19.1 De besluiten van de algemene vergadering worden beschreven in verslagen die worden ondertekend door de praeses en de ab-actis en bezorgd aan de actieve leden binnen de 5 werkdagen na de vergadering. Deze verslagen zijn voor andere personen dan de actieve leden ter inzage, op eenvoudig verzoek bij de ab-actis, op de maatschappelijke zetel van de vereniging beschikbaar. Iedere algemene vergadering dient het verslag van een vorige AV goedgekeurd te worden door middel van stemming met 2/3emeerderheid en mits aanpassing van de verslagen door de AV indien de bijzondere meerderheid niet behaald wordt.

Titel IV: Het bestuur

Artikel 20: Mandaat

20.1 Het bestuur/hoog-praesidium heeft de bevoegdheid om beslissingen te nemen die vanwege hun hoogdringendheid niet kunnen wachten tot een volgende algemene vergadering en noodzakelijk zijn om de dagelijkse werking van de vzw te waarborgen.

Artikel 21: Samenstelling

21.1 Het hoog praesidium bestaat uit minimaal 3 bestuurders. Het bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid voor een termijn van 1 jaar tot na het verstrijken van de ‘kiesweek’. Op het moment van benoeming moet het bestuur voldoen aan volgende voorwaarden:
– Minstens één jaar ervaring als actief lid van de vzw.

De verkiezing tot hoog-praesidium staat beschreven in Titel V Het Kiesreglement.

Artikel 22: Functies

22.1 Het bestuur bestaat uit volgende functies: Praeses (Voorzitter), Vice-praeses (Ondervoorzitter), Quaestor (Penningmeester), Ab-actis (secretaris), Schachtenmeester (Supervisie eerstejaarswerking studenten) en Algemeen Coördinator (Controleorgaan voor de AV). De functies praeses, vice-praeses, quaestor en schachtenmeester kunnen enkel uitgevoerd worden door studenten zoals beschreven in de voorwaarden van een actief lid, echter hier kan niet met unanimiteit van afgeweken worden. Voor de functies Ab-actis en algemeen coördinator kan bij unanimiteit van stemmen wel van deze regel afgeweken worden.

Artikel 23: Beëindiging van het mandaat

23.1 Het mandaat van bestuurder eindigt:

 • Wanneer de bestuurder ontslag indient, dit dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter of bij de rest van het hoog praesidium, indien het ontslag van de voorzitter zelf komt. Het ontslag zal nadien bekrachtigd moeten worden op de eerstvolgende algemene vergadering;
 • Wanneer een bestuurder ontslagen wordt door de algemene vergadering, die hierover beslist met een gewone meerderheid;
 • Bij het verstrijken van de termijn.
 • Bij rechtsonbekwaamheid.
 • Bij overlijden.

Wanneer door vrijwillig ontslag, verstrijken van de termijn of ontslag door de algemene vergadering het aantal bestuurders zakt onder het statutaire minimum, blijft de bestuurder in functie, tot in zijn vervanging is voorzien. De bestuurder wordt dan geacht de taak verder te zetten, volgens het “goede huisvader-principe” tot in vervanging is voorzien. Is er geen vervanging binnen een redelijke termijn van 2 maanden, dan kan de bestuurder ervan uitgaan dat zijn ontslag aangenomen is.

Artikel 24: Bijeenroeping

24.1 Dit wordt onderling bepaald door het bestuur zelf en is niet verplicht. Wel dienen beslissingen/handelingen door een bestuurslid binnen zijn bevoegdheid minstens goedgekeurd te worden door het bestuur of de AV met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 25: Beraadslaging

25.1 Het bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Onthoudingen worden niet meegeteld in het berekenen van het resultaat. Elke bestuurder heeft de mogelijkheid om zich via de verslagen te distantiëren van een beslissing.

Artikel 26: Verslagen

26.1 De besluiten van het bestuur worden opgenomen in verslagen die worden ondertekend door de praeses en ab-actis. Deze verslagen worden door de ab-actis bezorgd aan de AV binnen de 5 werkdagen na de vergadering.

Artikel 27: Vertegenwoordiging

27.1 Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door een door het bestuur aangeduide bestuurder. Bij buitengerechtelijke handelingen is de vereniging geldig vertegenwoordigd door de handtekening van een bestuurder of van een gevolmachtigde die niet tot het bestuur hoeft te behoren.

Titel V: Verkiezingen actieve leden

Artikel 28: Verkiezing

28.1 De AV is verplicht elk jaar een kiescomité samen te stellen en verkiezingen te organiseren. Deze ‘kiesweek’ moet georganiseerd worden tussen volgende data: 1 april en 10 mei. De AV kies de exacte week en laat de kiesweek steeds beginnen op maandag 00u01 en laat deze eindigen op donderdag 10u00, tenzij hier uitzonderlijk van afgeweken wordt.

Artikel 29: Het kiescomité

29.1 Het kiescomité bestaat uit minimaal drie personen die goedgekeurd worden op de AV met een 2/3e meerderheid van de stemmen. Deze dient ten laatste gekozen te zijn op 15 maart en de leden van het comité mogen zichzelf niet verkiesbaar stellen als kandidaat actief lid.

29.2 Het kiescomité controleert of de bepalingen van het kiesreglement worden nageleefd en kan sancties opleggen bij gemaakte fouten. Ook controleert zij op onregelmatigheden zoals fraude bij stemmingen.

29.3 Elke beslissing van het kiescomité moet voldoende gemotiveerd zijn. Na de verkiezingen zullen een verslag opstellen voor de AV, LOKO en OKeR, zodat resultaten bekend gemaakt worden.

Artikel 30: Stemming

30.1 Er wordt gedurende de kiesweek een digitale stemming georganiseerd. Stemgerechtigde personen, zijn studenten die op de kieslijst genoteerd staan die opgemaakt werd door LOKO, volgens de bepalingen in hun participatiereglement.

30.2 Elke kiesploeg moet zich ten laatste twee weken voor de start van de kiesweek kenbaar maken bij het kiescomité met hun kiesploegnaam, namen leden en bijhorende functies binnen de AV.

30.3 De stemming gebeurt per ploeg en niet per actief lid. Het mandaat als actief lid duurt slechts één jaar. Het begint op de eerstvolgende AV na de kiesweek en eindigt op de eerstvolgende AV na de volgende kiesweek.

30.4 De ploeg met de meeste stemmen is de winnaar en dit wordt binnen de 24u na de kiesweek bekend gemaakt door het kiescomité. Dit mag plaatsvinden op een georganiseerde activiteit op het einde van de kiesweek en na de stemming. Enkel in geval er minimaal 10% van de stemgerechtigden gestemd hebben behoudt de vzw zijn stemrecht binnen de LOKO AV.

Artikel 31: Opkomende actieve leden

31.1 Opkomende actieve leden moeten voldoen aan de voorwaarden van actieve leden tenzij anders bepaald door het kiescomité. Ook dienen zij studentikoos gedoopt en ontgroend te zijn volgens gangbare tradities binnen studentenvereniging StEIL. Bij het inschrijven voor de kiesweek, gaat de kiesploeg stilzwijgend akkoord met de statuten van de vzw.

Artikel 32: Praktische zaken

32.1 Men mag pas promotie maken bij het starten van de kiesweek. Met uitzondering van maximaal 5 affiches die een week voor de kiesweek op de campus opgehangen mogen worden, mits toelating van UCLL zelf d.m.v. een stempel.

32.2 Elke kiesploeg moet zich kenbaar maken tijdens de kiesweek door een kiesboekje dat minstens digitaal beschikbaar moet zijn met hierin namen van opkomende leden en bijhorende functies.

32.3 Het is verboden affiches van andere activiteiten te overplakken, vernietigen of verwijderen. Kiesploegen geven mekaar de kans evenveel reclame te voeren

32.4 Lol-ploegen zijn ploegen die deelnemen aan de kiesweek, maar niet tot doel hebben effectief verkozen te worden. Zij dienen dit bekend te maken aan het kif comité en nemen ook geen deel aan de stemming.

32.5 De naam StEIL, haar kleuren en aanverwante tekens mogen op geen enkele wijze gebruikt of naar verwezen worden door kies-/lolploegen tijdens de kiesweek.

32.6 Het kiesreglement zijn regels van zaken die niet mogen, daarom mogen andere zaken niet automatisch wel. Het participatiereglement van LOKO dient verplicht gevolgd te worden. Nieuwe regels tijdens de kiesweek dienen goedgekeurd te worden door het kiescomité, om zo een eerlijke en correcte verkiezing te houden. Bij klachten over het kiescomité kan een kiesploeg klacht neerleggen bij LOKO en dit tot 2 weken na afloop van de kiesweek. LOKO kan een bindende beroepscommissie samenstellen.

Titel VI: Ontbinding

Artikel 33: Bestemming van het actief

33.1 Ingeval van ontbinding wordt het netto overblijvend actief overgemaakt aan een door de algemene vergadering aangeduide vereniging, die een gelijkaardig of een goed doel nastreeft.

Titel VII: Diverse bepalingen

Artikel 34: Boekjaar

34.1 Elk jaar legt het bestuur de jaarrekening en begroting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering, die hierbij kwijting verleent aan de bestuurders. Het boekjaar loopt van 1 juni tot 31 mei van het volgende jaar. In afwijking hiervan begint het eerste boekjaar op datum van de ondertekening van deze overeenkomst om te eindigen op 31 december.

Artikel 35: Vertegenwoordiging externe verenigingen en vertegenwoordigingsorganen

35.1 De AV is verplicht om zich te vertegenwoordigen bij OKeR, LOKO, CSR, Campusoverleg, Wie de AV waar vertegenwoordigd wordt bepaald in het huishoudelijk reglement van de vzw, de instanties in kwestie of besloten door de AV.

Artikel 36: Huishoudelijk reglement

36.1 Er zal ieder jaar voor het aanbreken van het volgend academiejaar een praesidiumreglement (hierna ‘PR’) opgesteld worden door het hoog praesidium. Dit reglement heeft als doel de orde binnen de vzw te bewaren en dient nageleefd te worden door alle leden van StEIL. Dit reglement valt onder de statuten van StEIL en zal enkel regels betreffen die niet beschreven staan in deze statuten. Het PR kan dus geen tegenstrijdigheden bevatten met deze statuten. Het PR dient door de AV goedgekeurd te worden met een 2/3e meerderheid van stemmen met een 2/3e

Artikel 37: Slotbepaling

37.1 Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de vzw-wet en andere wetgeving.

Artikel 38: Wijzigingen 

 • 14 maart 2008

Schrijven van statuten door Liesbeth Vliegen en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

 • 7 april 2008

Toevoeging van punt 4 aan “Art. 10: Regulering” door Bart Cloots en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

 • 5 maart 2012

Voorgaande statuten zijn vanaf dit moment ongeldig en of aangepast door Stijn Van Eeckhout en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL

 • 18 februari 2013

Aanpassingen in artikels: 4.2, 4.8, 4.10, 5.1 – 5.3, 5.5, 5.9, 5.15, 5.17, 5.19, 5.20, 8.5 door Stijn Van Eeckhout en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

Toevoeging van artikel 6.6 en 6.7 door Stijn Van Eeckhout en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

 • 27 januari 2014

Aanpassingen in artikels: 4.9, 4.11, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.11, 5.12, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 6.5, 7.1 door Willem Vandersteen en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

Toevoeging van artikel 4.17, 4.18, 5.21 door Willem Vandersteen en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

 • 25 mei 2015

Aanpassingen in artikels: ‘1.4’, ‘2.2’, ‘2.3’, ‘2.9’, ‘4.5’, ‘4.9’, ‘5.3’, ‘5.11’, ‘6.5’, ‘6.6’, ‘6.7’ door Yassine Quisquater en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL

Toevoeging van artikel ‘7.2’ door Yassine Quisquater en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

 • 29 september 2016

Aanpassingen in artikels: ‘1.4’, ‘2.2’, ‘2.3’, ‘2.4’, ‘2.9’, ‘4.3’, ‘4.9’, 5.2’, ‘5.3’, ‘5.6’, ‘5.8’, ‘5.11’,  ‘5.12’, ‘5.17’, ‘5.18’, ‘7.1’ door Jimmy Crama en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

 • 24 mei 2017

Aanpassingen in artikels: ‘4.9’, ‘4.12’, ‘4.18’, ‘6.5’, ‘8.5’ door Lotte Laureys en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

 • 21 Oktober 2019

Voorgaande statuten zijn vanaf dit moment ongeldig en of aangepast door Yassine Quistquater en goedgekeurd door de algemene vergadering van StEIL.

Bijlagen: 

Bijlage 1: schild

 

Bijlage 2: Kringlied

Kringlied StEIL

(op de melodie van “wat zullen we drinken, zeven dagen lang”)

Weg met microben, weg met alle pijn
we zullen verzorgen, dag en nacht
we leren hier met zoveel StEIL
maar niet zonder moeite
blokken doe je hier
niet alleen moeite maar ook plezier

Weg met die spuiten, geef ons maar wat bier
dan zullen we drinken, we gaan op zwier
maar ‘s morgens vroeg terug in de les
dan leren we samen
wat een bedbad is
dan voelen we samen wat rugpijn is

We gaan op stage, trek je pak maar aan
de witte bende, ze komt er aan
wij zijn verplegers met een hart
we zijn niet te kloppen, doe ons maar eens na
we zijn niet te stoppen, een ras apart

We gaan op stage, trek je pak maar aan
de witte bende, ze komt er aan
wij zijn vroedvrouwen met een hart
we zijn niet te kloppen, doe ons maar eens na
we zijn niet te stoppen, een ras apart

We gaan op stage, trek je pak maar aan
de witte bende, ze komt er aan
wij zijn mondzorgers met een hart
we zijn niet te kloppen, doe ons maar eens na
we zijn niet te stoppen, een ras apart

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *